11
آگوست

بعد پنجم : مدیریت هزینه در BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان این قابلیت را ایجاد می‌کند که اطلاعات دقیق برآورد هزینه ساختمان را داشته باشیم که این قلب بعد پنجم BIM است. این ملاحظات ممکن است شامل...

Read More