21
آوریل

آموزش Revit-MEP-تعریف تمپلیت ها :

در این ویدئو فرا خواهید گرفت که چگونه بعد از تنظیمات اولیه مربوط به تمپلیت ها آنها را بتوانید به عنوان فایل تمپلیت برای استفاده های بعدی و یا در سیستم های دیگر آماده کنید