چیلر های شرکت Carrier مدل – 30XW AQUAFORCE® High Efficiency, Water-Cooled Indoor Liquid Screw Chiller

توضیحات

برای دانلود فامیلی رویت (revit family) چیلر مورد نیاز روی لینک رو به روی آن کلیک کنید

30XW AQUAFORCE® High Efficiency, Water-Cooled Indoor Liquid Screw Chiller

Marine Evaporators / Marine Condensers

Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM11FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM12FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM12FFS
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM12FVO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM12FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM21FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM21FFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM22FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM22FFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM22FFY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM22FFZ
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM22FVO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM22FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM22FVY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM22FVZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM31FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM32FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM32FFS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM32FFY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM32FFZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM32FVO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM32FVS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM32FVY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM32FVZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM21VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM21VFS
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM22VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM22VFS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM22VFY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM22VFZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM22VVO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM22VVS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MM22VVY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MM22VVZ

Marine Evaporators / Nozzle-in-Head Condensers

Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN11FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN12FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN12FFS
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN12FVO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN12FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN21FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN21FFS
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN21VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN21VFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN22FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN22FFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN22FFY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN22FFZ
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN22FVO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN22FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN22FVY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN22FVZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN22VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN22VFS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN22VFY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN22VFZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN22VVO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN22VVS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN22VVY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN22VVZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN31FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN32FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN32FFS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN32FFY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN32FFZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN32FVO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN32FVS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150MN32FVY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150MN32FVZ

Nozzle-in-Head Evaporators / Marine Condensers

Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM11FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM12FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM12FFS
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM12FVO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM12FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM21FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM21FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM21VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM21VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM22FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM22FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM22FFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM22FFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM22FVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM22FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM22FVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM22FVZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM22VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM22VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM22VFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM22VFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM22VVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM22VVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM22VVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM22VVZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM31FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM32FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM32FFS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM32FFY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM32FFZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM32FVO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM32FVS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NM32FVY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NM32FVZ

Nozzle-in-Head Evaporators / Nozzle-in-Head Condensers

Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN11FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN12FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN12FFS
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN12FVO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN12FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN21FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN21FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN21VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN21VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN22FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN22FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN22FFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN22FFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN22FVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN22FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN22FVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN22FVZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN22VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN22VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN22VFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN22VFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN22VVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN22VVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN22VVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN22VVZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN31FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN32FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN32FFS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN32FFY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN32FFZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN32FVO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN32FVS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW150NN32FVY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW150NN32FVZ

Marine Evaporators / Marine Condensers

Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM11FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM12FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM12FFS
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM12FVO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM12FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM21FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM21FFS
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM21VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM21VFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM22FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM22FFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM22FFY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM22FFZ
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM22FVO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM22FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM22FVY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM22FVZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM22VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM22VFS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM22VFY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM22VFZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM22VVO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM22VVS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM22VVY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM22VVZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM31FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM32FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM32FFS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM32FFY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM32FFZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM32FVS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM32FVY
Marine 3-Pass Victaulic Evaporator Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MM32VFO
Marine 3-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MM32VFZ

Marine Evaporators / Nozzle-in-Head Condensers

Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN11FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN12FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN12FFS
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN12FVO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN12FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN21FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN21FFS
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN21VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN21VFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN22FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN22FFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN22FFY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN22FFZ
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN22FVO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN22FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN22FVY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN22FVZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN22VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN22VFS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN22VFY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN22VFZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN22VVO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN22VVS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN22VVY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN22VVZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN31FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN32FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN32FFS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN32FFY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN32FFZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN32FVS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN32FVY
Marine 3-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250MN32VFO
Marine 3-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250MN32VFZ

Nozzle-in-Head Evaporators / Marine Condensers

Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM11FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM12FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM12FFS
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM12FVO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM12FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM21FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM21FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM21VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM21VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM22FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM22FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM22FFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM22FFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM22FVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM22FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM22FVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM22FVZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Connections on Suction End 30XW250NM22VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM22VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM22VFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM22VFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM22VVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM22VVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM22VVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM22VVZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM31FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM32FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM32FFS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM32FFY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM32FFZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM32FVS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM32FVY
Nozzle-in-Head 3-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NM32VFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NM32VFZ

Nozzle-in-Head Evaporators / Nozzle-in-Head Condensers

Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN11FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN12FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN12FFS
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN12FVO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN12FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN21FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN21FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN21VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN21VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN22FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN22FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN22FFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN22FFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN22FVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN22FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN22FVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN22FVZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN22VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN22VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN22VFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN22VFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN22VVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN22VVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN22VVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN22VVZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN31FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN32FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN32FFS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN32FFY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN32FFZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN32FVS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN32FVY
Nozzle-in-Head 3-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW250NN32VFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW250NN32VFZ

Marine Evaporators / Marine Condensers

Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM11FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM12FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM12FFS
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM12FVO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM12FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM21FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM21FFS
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM21VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM21VFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM22FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM22FFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM22FFY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM22FFZ
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM22FVO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM22FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM22FVY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM22FVZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM22VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM22VFS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM22VFY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM22VFZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM22VVO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM22VVS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM22VVY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM22VVZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM31FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM32FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM32FFS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM32FFY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM32FFZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM32FVO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM32FVS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MM32FVY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MM32FVZ

Marine Evaporators / Nozzle-in-Head Condensers

Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN11FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN12FFO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN12FFS
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN12FVO
Marine 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN12FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN21FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN21FFS
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN21VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN21VFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN22FFO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN22FFS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN22FFY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN22FFZ
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN22FVO
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN22FVS
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN22FVY
Marine 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN22FVZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN22VFO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN22VFS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN22VFY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN22VFZ
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN22VVO
Marine 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN22VVS
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN22VVY
Marine 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN22VVZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN31FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN32FFO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN32FFS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN32FFY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN32FFZ
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN32FVO
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN32FVS
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325MN32FVY
Marine 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325MN32FVZ

Nozzle-in-Head Evaporators / Marine Condensers

Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM11FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM12FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM12FFS
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM12FVO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM12FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM21FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM21FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM21VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM21VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM22FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM22FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM22FFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM22FFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM22FVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM22FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM22FVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM22FVZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM22VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM22VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM22VFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM22VFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM22VVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM22VVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM22VVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM22VVZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM31FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM32FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM32FFS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM32FFY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM32FFZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM32FVO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM32FVS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NM32FVY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Marine 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NM32FVZ

Nozzle-in-Head Evaporators / Nozzle-in-Head Condensers

Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN11FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN12FFO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN12FFS
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN12FVO
Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN12FVS
Nozzle-in-Head 1-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN12VVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN21FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN21FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN21VFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN21VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator •Nozzle-in-Head 1-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN21VVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN22FFO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN22FFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN22FFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN22FFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN22FVO
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN22FVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN22FVY
Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN22FVZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN22VFS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN22VFY
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN22VFZ
Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN22VVS
Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN22VVY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 1-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN31FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Victaulic Evaporator •Nozzle-in-Head 1-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN31VVS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN32FFO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN32FFS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN32FFY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Flange Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN32FFZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN32FVO
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN32FVS
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN32FVY
Nozzle-in-Head 3-Pass Flange Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN32FVZ
Nozzle-in-Head 3-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Discharge End • Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN32VVO
Nozzle-in-Head 3-Pass Victaulic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victaulic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN32VVS
Nozzle-in-Head 3-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator & Condenser Leaving Connections on Suction End 30XW325NN32VVY
Nozzle-in-Head 3-Pass Victualic Evaporator • Nozzle-in-Head 2-Pass Victualic Condenser • Evaporator Leaving Connections on Suction End • Condenser Leaving Connections on Discharge End 30XW325NN32VVZ

اطلاعات بیشتر

BIM object categories

HVAC

برند

Carrier

نرم افزار

Autodesk Revit

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چیلر های شرکت Carrier مدل – 30XW AQUAFORCE® High Efficiency, Water-Cooled Indoor Liquid Screw Chiller”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • فروشنده: hessam
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.