11
آگوست

بعد پنجم : مدیریت هزینه در BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان این قابلیت را ایجاد می‌کند که اطلاعات دقیق برآورد هزینه ساختمان را داشته باشیم که این قلب بعد پنجم BIM است.

این ملاحظات ممکن است شامل هزینه های خرید و نصب یک جز ساختمان باشد و یا شامل هزینه های جاری یا دوباره کاری یک خط باشد. این اطلاعات می‌تواند از طریق اطلاعاتی که هنگام مدلسازی به اجزای گرافیکی ساختمان مثل درب، دیوار، تاسیسات مکانیکی و …. دادیم قابل استخراج باشد. این اطلاعات این قابلیت را به مدیر هزینه ها می‌دهد که به آسانی مقادیر یک جز از ساختمان را در پروژه داشته باشد و با توجه به هزینه واحد آنها، هزینه کلی را برآورد کند. مزیت برآورد هزینه با استفاده از BIM در این است که به آسانی و به صورت گرافیکی هزینه ها قابل مشاهده است و اگر تغییری در نقشه و اجزای ساختمان و یا به عبارتی در مدل ایجاد شود می‌توان تغییرات هزینه را آنالیز و مقایسه کرد. با این حال فقط افرادی که مدیریت هزینه پروژه را انجام می‌دهند از BIM سود نمی‌برند و یک مدیر پروژه با توجه به برآورد هزینه ها بهتر می‌تواند قرار دادهای خود را تنظیم و کنترل کند و بهتر برای زمان بندی و کنترل پروژه تصمیم بگیرد. همچنین این امکان فراهم می‌شود که گزارش هزینه ها به طور منظم در دسترس باشد و مطمئن باشیم همیشه که پروژه بهره وری خود را داراست.

البته این نکته را باید در نظر داشت که صحت محاسبات داده ها و برآورد ها وابسته به مدلسازی دقیق و اطلاعات وابسته به آنها است که توسط یک تیم و کار مشترک انجام می‌شود. اگر این اطلاعات دقیق نباشد، محاسبات وابسته به آن نیز دقیق نخواهد بود. در این حالت برآورد هزینه به روش BIM هیچ فرقی با روشهای سنتی نخواهد داشت. به همین علت است که همچنان افرادی که تبحر در متره کردن و برآورد هزینه دارند نقش مهمی را در پروژه ایفا می‌کنند ، نه تنها برای چک کردن صحت اطلاعات مدل بلکه برای بررسی کردن فاصله اطلاعاتی بین تخمین هزینه روش سنتی با اطلاعات به دست آمده از BIM. به عنوان مثال خیلی از المانها با توجه به سطح جزئیات (LOD) ممکن است در مدل ما نباشد و طبعا در متره مدل هم نیست اما مدیر هزینه باید اینها را در نظر بگیرد.

اطلاعات مدل برای مدیریت هزینه شامل سه دسته می‌شوند، دسته اول دسته ای هستند که به لحاظ گرافیکی نیز مدل می‌شوند و میتوان آنها را به چشم دید و در برآورد و متره توسط نرم افزار به دست آورد ، (مثل اتصالات لوله ها و کانالها و … )، دسته دوم شامل اطلاعاتی می‌وند که به لحاظ گرافیکی مدل نمی‌شوند اما به صورت پارامتر در اطلاعات مدل وارد می‌شوند و می‌توان خروجی آنها را گرفت و دسته سوم دسته ای از اطلاعات هستند که به صورت هزینه نهان در پروژه هستند، هزینه هایی مثل کارهای موقت